O nas

Kościół Chrześcijan Baptystów w Malborku

Dlaczego baptyści?

Tworzymy jeden z największych Kościołów protestanckich na świecie. Nazwa pochodzi od greckiego słowa βαπτιζω (baptidzo), które potocznie znaczy zanurzać. Udzielanie chrztu jedynie osobom świadomie wierzącym w Chrystusa jest cechą wyróżniającą nas spośród innych wyznań chrześcijańskich. Wychodzimy z założenia, że każdy człowiek musi indywidualnie podjąć decyzję o naśladowaniu Chrystusa. Nawet narodzenie w rodzinie czy w kraju chrześcijańskim nie powoduje automatycznego włączenia danej osoby do Kościoła. Dopiero “nowe narodziny z Ducha Świętego” (jak naucza Jezus w Ew. Jana rozdz. 3) włączają kogoś do Kościoła. Chrzest jest zaś  zewnętrznym i publicznym wyrazem świadomej decyzji podjętej przez osobę pragnącą pójść za Chrystusem. Naśladując praktykę z czasów Nowego Testamentu chrzcimy przez całkowite zanurzenie w wodzie. Taki chrzest łączy się z ważną symboliką: stary człowiek niejako umiera, a rodzi się nowy człowiek.

Wejście do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Malborku

Alejka w Kościele Chrześcijan Baptystów w Malborku

Czytanie Biblii w kościelnej ławce

Zbawienie

Wraz z innymi protestantami wierzymy, że człowiek może być zbawiony tylko i wyłącznie na podstawie łaski Bożej, która jest przyjmowana przez wiarę (zaufanie i posłuszeństwo). Dobre uczynki, przestrzeganie przykazań Bożych i praktyki religijne są konieczne, jednak nie stanowią podstawy zbawienia. Podstawą zbawienia człowieka jest zastępcza śmierć Chrystusa na krzyżu Golgoty. Dobre uczynki są natomiast wyrazem nowego życia, zaszczepionego w człowieku przez wiarę i działanie Ducha Świętego.

Postulat tylko Chrystus oznacza, że Chrystus jest jedyną drogą do Boga. Uważamy, że choć zbawienie nie łączy się z przynależnością do konkretnego wyznania chrześcijańskiego, to konieczna jest duchowa przynależność danej osoby do Chrystusa.

Cechy wspólne

Ponadto wyznajemy inne prawdy, łączące wszystkie wyznania chrześcijańskie, takie jak:

  • Trójjedyna natura Boga (Ojciec, Syn i Duch Święty),
  • pełne bóstwo i człowieczeństwo Chrystusa,
  • poczęcie Chrystusa z Ducha Świętego i narodzenie z Marii dziewicy,
  • zmartwychwstanie,
  • wniebowstąpienie i powtórne przyjście Chrystusa,
  • grzech pierworodny,
  • zmartwychwstanie powszechne przy końcu świata,
  • niebo i piekło,
  • istnienie Szatana i upadłych aniołów (demonów).

Najwyższy  AUTORYTET

Wierzymy, że ostatecznym autorytetem i wykładnią w sprawach wiary jest Pismo Święte, które uznajemy za nieomylne Słowo Boże, natchnione przez Ducha Świętego. Biblia to podstawowy sposób, w jaki Bóg przemawia dzisiaj do człowieka. Treść Pisma Świętego rozumiana jest dosłownie, o ile forma literacka nie wskazuje inaczej. Przykładamy ogromną wagę do wyjaśniania treści Pisma Św. w dzisiejszych realiach i praktycznego zastosowania go w życiu codziennym. Uważamy, że przeciętny człowiek jest w stanie rozumieć Biblię, przy czym należy podchodzić z wielką starannością do jej właściwej interpretacji, biorąc pod uwagę m.in. kontekst historyczny i kulturowy.

Struktura

Nie mamy zhierarchizowanej struktury kościoła. Lokalne społeczności wierzących (zbory) decydują samodzielnie o swoich sprawach, m.in. wybierają Pastora i uchwalają swój budżet. Poszczególne zbory łączą się w okręgi (jest ich 9), zaś okręgi tworzą unię Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej. Kościół Chrześcijan Baptystów w Polsce nie podlega zagranicznej władzy, natomiast współpracuje z innymi związkami baptystycznymi na świecie, m.in. w ramach Europejskiej Federacji Baptystycznej (European Baptist Federation) i Światowego Związku Baptystycznego (Baptist World Alliance).

Wspólnota Baptystów na świecie liczy około 110 mln wyznawców. Należy podkreślić, że za członków wspólnoty baptystycznej liczy się jedynie osoby ochrzczone, a zatem rzeczywista liczba osób przynależących do społeczności jest znacznie większa. Najwięcej Baptystów żyje w USA (około 40 mln). W Europie społeczność Baptystów zrzeszonych w Europejskiej Federacji Baptystycznej mieści się w granicach 1 mln, zaś Kościół Chrześcijan Baptystów w Polsce liczy około 4500 ochrzczonych osób. Pastorzy i pracownicy Kościoła kształcą się m.in. w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie-Radości.

Wolność

Innym ważnym elementem silnie podkreślanym przez społeczność Baptystów od początku jej istnienia była wolność sumienia i wyznania oraz rozdział państwa od kościoła. Uważamy, że w sprawie wiary każdy człowiek powinien mieć wolny wybór, i że władze państwowe czy religijne nie mogą jej nikomu narzucać. Chociaż postulat rozdziału Kościoła od państwa był swojego czasu rewolucyjny, dziś jest ogólnie akceptowany w krajach o tradycji chrześcijańskiej.